You might also like

Video Channel0 Comments

Solar System

ਇਸ ਵੀਡਿਓ ਰਾਹੀ਼ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। Related


Print Friendly
Video Channel0 Comments

Let’s know our Punjab

ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। Related


Print Friendly